Dentomania baner

Klauzula informacyjna indywidualnej praktyki lekarskiej Mateusz Legan lekarz dentysta

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO,

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Mateusz Legan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Legan lekarz dentysta, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 9 lok. 1, 87-100 Toruń, NIP: 9562266689, REGON: 340841130, tel. 502259977, e-mail: biuro@dentomania.com.pl
2. Powołaliśmy Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@dentomania.com.pl. lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a. w celu realizacji zawartej umowy i świadczenia usług medycznych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, do czasu wygaśnięcia tej, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, w celu wystawienia e-recepty za pośrednictwem serwisów gabinet.gov.pl i pacjent.gov.pl, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich oraz praw pacjenta,
b. w celu udzielania świadczeń leczniczych na podstawie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, m.in. zoustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069 z późn. zm.),
b. w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c. w celach związanych z udokumentowaniem Pani/Pana stanu zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d. w celu bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku z wykonaniem zawartych umów, obsługą sprzedaży lub realizacją zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
e. w celu realizacji Pani/Pana praw, aktualizacji Pani/Pana danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
f. w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
5. w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a. na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych
b. w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,
6. w przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
7. Administrator informuje, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie swego przedsiębiorstwa, w tym bezpieczeństwa swych pracowników, prowadzi monitoring wizyjny obejmujący teren Lokalu znajdujących się w Toruniu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 9/1. Stosowne informacje graficzne i tekstowe o prowadzonym monitoringu wizyjnym znajdują się wejściu do Lokalu, więc korzystając z naszych usług lub przebywając na terenie w/w nieruchomości i na terenie przedsiębiorstwa jednocześnie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych w postaci Pani/Pana wizerunku.
8. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osób wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów przedsiębiorstwa, ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,
9. Dane osobowe w postaci wizerunku będą lub mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, tj. organom ścigania, sądom lub organom administracji publicznej. Dostęp do nagrań monitoringu podlega ścisłemu ograniczeniu i kontroli.
10. Nagrania monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj.
a. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
13. Po upływie okresów wymienionych w punkcie 12 dokumentacja medyczna zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
14. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
15. posiada Pani/Pan prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w każdym czasie, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych. W szczególności prawo pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit. h RODO w szczególności w przypadku przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. z art. 17 ust.3 lit. b RODO,
16. posiada Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
17. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera oraz prawo do udostępniania dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn.zm.), w tym również udostępnienia dokumentacji w formie elektronicznej za pośrednictwem konta IKP w portalu pacjent.gov.pl,
18. posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych
19. Każde z uprawnieniach wymienionych w punktach od 14 do 18 może Pani/Pan zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@dentomania.com.pl
20. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@dentomania.com.pl, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych
21. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa dotyczące ochrony prywatności;
22. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
23. Pani/Pana dane osobowe przekazuje Pani/Pan w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże w przypadku braku podania danych niezbędnych do zawarcia umowy, nie będziemy mogli świadczyć usług na Pani/Pana rzecz. Natomiast w przypadku braku wskazania adresu e-mail lub numeru telefonu nie będziemy mogli się z Panią/Panem skontaktować mailowo lub telefonicznie w związku z wykonaniem umowy lub w innych przypadkach związanych ze świadczeniem usług wykonaniem umów.

Dentomania Kontakt

DENTOMANIA

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 9/1
87-100 Toruń

Rejestracja

tel. +48 502 259 977

tel. +48 514 170 610

biuro@dentomania.com.pl

godz.: 8:30 – 19:00

Zobacz na mapie