Dentomania baner

Regulamin indywidualnej praktyki lekarskiej Mateusz Legan lekarz dentysta

                                                          2020 -07-10


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

MATEUSZ LEGAN LEKARZ DENTYSTA

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Podstawa działania

1.  MATEUSZ LEGAN LEKARZ DENTYSTA jest indywidualną praktyką lekarską zwaną dalej “Praktyką”, działającą na podstawie:
1) obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn.zm.), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2008 Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych;
2) regulaminu organizacyjnego.

§ 2. Oznaczenie praktyki lekarskiej

1. Praktyka działa pod firmą Mateusz Legan lekarz dentysta.
2. Siedzibą Praktyki jest ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 9 lok. 1, 87-100 Toruń
3. Praktyka jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9562256689, Regon:340841130.


§ 3. Regulamin

1. Regulamin organizacyjny, dalej „Regulamin”, określa organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Praktyki.

2. Regulamin określa w szczególności:
1) nazwę, cele i zadania Praktyki,
2) strukturę organizacyjną Praktyki;
3) rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
4) proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym przebieg i miejsce udzielania świadczeń;
5) organizację przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

6) prowadzenie dokumentacji w Praktyce;
7) organizację i zadania komórek organizacyjnych Praktyki oraz warunki współdziałania między tymi komórkami;
8) prawa i obowiązki pacjenta, w tym prawa pacjenta w zakresie składania reklamacji;
9) sposób kierowania jednostką lub komórkami organizacyjnymi.


§ 4. Miejsce udzielania świadczeń

  1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia Praktyki oraz podmiotu leczniczego DENTOMANIA znajdujące się pod adresem: ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 9 lok. 1,  87-100 Toruń 

2. Praktyka może świadczyć specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 5. Cel

Głównym zadaniem Praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki stomatologicznej, a w szczególności:

a) stomatologii zachowawczej z endodoncją,

b) ortodoncji,

c) chirurgii stomatologicznej,

d) radiologii stomatologicznej,

e) profilaktyki zdrowia jamy ustnej.


§ 6. Zadania


Do zadań Praktyki należy w szczególności:
1. Udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności – diagnostyka i leczenie schorzeń stomatologicznych oraz ortodontycznych,

2.Udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
3. Diagnostyka i poradnictwo;
4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
5. Działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia.

§ 7. Rodzaj działalności leczniczej

oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1. Praktyka wykonuje działalności leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w zakresie następujących funkcji ochrony zdrowia:
1) Leczenie stomatologiczne (stomatologia zachowawcza z endodoncją,protetyka, chirurgia stomatologiczna, );;2) Rentgenodiagnostyka (radiologia i diagnostyka obrazowa);


§ 8. Struktura organizacyjna

1. Strukturę organizacyjną Praktyki  tworzą następujące komórki organizacyjne:

a. Rejestracja,

b. Poradnia Stomatologiczna,

c. Pracownia RTG.

2. Zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych w tym warunki

współdziałania między nimi :

a. Do zadań komórek organizacyjnych, wymienionych powyżej należy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w formie  specjalistycznego leczenia stomatologicznego dorosłych i dzieci.

b. Poradnia Stomatologiczna zajmuje się odtwarzaniem brakujących części zęba,leczenia chorób miazgi oraz leczeniem endodontycznym polegającym na usunięciu z korony i kanałów korzeniowych zęba zainfekowanej lub martwej miazgi, mechanicznym poszerzeniu kanałów oraz szczelnym ich wypełnieniu. Zajmuje się również zabiegami z zakresu protetyki – odtwarzania braków zębowych w postaci protez stałych lub ruchomych i chirurgii stomatologicznej – zabiegów usuwania zębów, wprowadzania implantów zębowych i innych chirurgicznych zabiegów w obrębie jamy ustnej. 

e. Pracownia RTG zajmuje się wykonywaniem badań radiologicznych: ortopantomogramów, zdjęć cefalometrycznych , a także Rtg punktowych oraz Cbct 3D.

Badanie RTG w stomatologii to podstawowe badanie umożliwiające postawienie prawidłowej diagnozy i właściwego zaplanowania leczenia.

f. Rejestracja jest komórką organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie i zarządzanie grafikami pracy lekarzy, umawianie wizyt, obsługę klientów oraz ogólną koordynację pracy zespołu. W zakresie zadań pracowników Rejestracji jest również przyjmowanie i rozliczanie płatności od klientów.

§ 9. Zakres czynności pracowników i współpracowników

1. Szczegółowy zakres czynności pracownika Praktyki określa umowa o pracę oraz indywidualny zakres czynności pracownika.
2. Szczegółowy zakres czynności współpracownika Praktyki określa umowa o świadczenie usług, sporządzona w związku z powierzeniem określonych czynności w Praktyce.


§ 10. Kierowanie Praktyką oraz współdziałanie wewnątrz Praktyki

1. Praktyką kieruje i reprezentuje na zewnątrz właściciel Praktyki – Mateusz Legan, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .

2. Komórki organizacyjne Praktyki oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Praktyki pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.

3. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 2, odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 11. Organizacja świadczeń zdrowotnych

1. Praktyka organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom
najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się:

1) prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa;

2) wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa;

3) zasady wynikające z procedur i standardów postępowania wdrożonego w Praktyce;

4) zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych.


3. Praktyka i jej pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

§ 12. Godziny otwarcia

1. Praktyka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 19.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


2. Informacje o godzinach otwarcia Praktyki  są umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów w siedzibie Praktyki oraz na stronie internetowej www.dentomania.com.pl

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Praktyki, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z pracownikiem rejestracji ,w trakcje rejestracji świadczenia.


4. Wyniki badań można odebrać w rejestracji i w godzinach otwarcia Praktyki.

§ 13. Rejestracja

1. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:
1) w siedzibie Praktyki,
2) telefonicznie pod nr: +48 502 259 977

3) mailowo pod adresem: biuro@dentomania.com.pl

2. Każdy Pacjent podczas pierwszej wizyty zobowiązany jest do wypełnienia wywiadu zdrowotnego oraz posiada prawo do pisemnego upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia, przebiegu leczenia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Pacjent zobowiązany jest również do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz udostępnionej na stronie internetowej Praktyki (www.dentomania.com.pl w zakładce INFO) i w wersji papierowej w recepcji.

3. Rejestracja i ustalenie terminu wizyty jest obowiązkiem pracowników rejestracji, którzy uwzględniają w tym zakresie potrzeby pacjenta oraz harmonogram wizyt w Praktyce.

4. Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnym cennikiem usług dostępnym w recepcji oraz pod adresem www.dentomania.com.pl/cennik .

§ 14. Płatności za świadczenia zdrowotne

1. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Praktykę są dla pacjenta odpłatne;

2. Świadczenie zdrowotne udzielane w Praktyce nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ;

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w godzinach otwarcia Praktyki.

§ 15. Wysokość opłat za świadczenia

1. Praktyka pobiera opłaty zgodnie z cennikiem w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego  pacjentowi, który indywidualnie opłaca wizytę (wizyta prywatna).
2. Wysokość aktualnych opłat określa cennik. Szczegółowe informacje na temat cen można uzyskać w rejestracji lub na stronie internetowej www.dentomania.com.pl/cennik/     

§ 16. Sposoby płatności

1. Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wizytę  po wykonaniu usługi.

2. Dostępnymi formami płatności są:

1) gotówka;
2) karta płatnicza;
3) przedpłaty;

4) przelewy internetowe.

§17. Współpraca z innymi podmiotami

1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Praktyka współdziała z podmiotem leczniczym „Dentomania Agnieszka Pękala” oraz innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz praw pacjenta;


§ 18. Inne usługi

1. Praktyka może wykonywać usługi medyczne na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą,  na podstawie zawartych umów, określających rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych i usług z nimi związanych, sposób ich realizacji i zasady płatności.


2. Wykonywanie usług medycznych na rzecz innych podmiotów nie może zakłócać porządku udzielania świadczeń przyjętego wobec pacjentów Praktyki.

3. Prowadzenie dokumentacji w Praktyce oraz udostępnianie dokumentacji medycznej jest bezpłatne.


§ 19. Sporządzanie dokumentacji

1. Praktyka prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania Praktyki.
2. Praktyka prowadzi dokumentacją medyczną osób korzystających ze świadczeń
zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń  zdrowotnych finansowanych przez płatnika innego niż pacjent – także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
3. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej .

§ 20. Treść dokumentacji medycznej


Dokumentację medyczną w Praktyce prowadzi się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.


§ 21. Przechowywanie dokumentacji

1. Praktyka prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dokumentacja medyczna przechowywana jest w pomieszczeniach siedziby Praktyki.
3. Dokumentacja medyczna pacjenta, któremu Praktyka udzieliła świadczenia zdrowotnego, stanowi własność Praktyki.

§ 22. Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Praktyka udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom przez nich upoważnionym, a także osobom bliskim oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu w siedzibie Praktyki;

2) poprzez sporządzenie nieodpłatnie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;

3) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

3. Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek o wydanie dokumentacji. Praktyka zobowiązana jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
4. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

VI. Prawa i obowiązki pacjenta; reklamacje


§ 23. Prawa pacjenta

1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych przysługują prawa określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
2. Informacja o prawach pacjenta udostępniana jest w Praktyce poprzez:
1) okazanie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, na wniosek pacjenta.

3. Pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych informacji oraz wyjaśnień, w szczególności dotyczących postawionej diagnozy, a także potrzeb profilaktyczno-leczniczych.


§ 24. Obowiązki pacjenta


1. Do obowiązków pacjenta należy:
1) przestrzeganie regulaminu Praktyki,
2) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
3) stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
4) posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
5) szanowanie mienia Praktyki, w tym obowiązujących zakazów samowolnego korzystania ze sprzętów lub narzędzi służących do realizacji świadczeń zdrowotnych

6) poszanowania godności i prywatności innych Pacjentów oraz personelu medycznego

7) przestrzegania zaleceń personelu medycznego, jeżeli nie są niezgodne z prawem,
2. Praktyka ma prawo do weryfikacji tożsamości Pacjenta, zaś Pacjent może zostać zobowiązany przez pracownika rejestracji  lub osobę z personelu medycznego do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W razie braku okazania lub odmowy okazania takiego dokumentu personel może odmówić zarejestrowania na wizytę lub przeprowadzenia wizyty. 

3. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego. Zabrania się korzystania z urządzeń mobilnych w czasie wizyty.

§ 25. Zakazy

1. Zakazuje się na terenie Praktyki prowadzenia wszelkiej działalności akwizycyjnej i
handlowej bez uzyskania uprzedniej zgody kierownictwa Praktyki.

2. Zakazuje się palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Praktyki.


3. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren Praktyki.

4. Zakazuje się samowolnego korzystania ze sprzętów lub narzędzi służących do realizacji świadczeń zdrowotnych, wchodzenia do pomieszczeń Praktyki bez zgody personelu medycznego (za wyjątkiem poczekalni, rejestracji i toalety przeznaczonej dla pacjentów) oraz zakłócania realizacji świadczeń zdrowotnych.

§ 26. Wizyta

  1. Pacjent jest obowiązany zgłosić się w rejestracji Praktyki na minimum 5 minut przed planowaną godziną wizyty w celu zarejestrowania się w rejestracji.
  1. W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę, specjalista ma prawo: przyjąć go w wyznaczonym przez siebie czasie albo odmówić przyjęcia go na wizytę.
  1. W przypadku niemożności stawienia się na umówionej wizycie pacjent jest obowiązany do powiadomienia o odwołaniu wizyty na 24 godziny przed jej terminem. W razie braku stawienia się Pacjenta na wyznaczoną wizytę lub nieodwołania tejże wizyty nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem wizyty, Pacjent może zostać obciążony opłatą w wysokości 200 zł brutto równą swą wartością stawce godzinowej obowiązującej w gabinecie.
  1. Godzina na którą pacjent jest zapisany nie zawsze oznacza godzinę przyjęcia. 
  1. Praktyka ma prawo żądania przedpłaty na kolejne wizyty wobec pacjenta.
  1. W przypadku agresywnego lub niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowywania się pacjenta, specjalista ma prawo odmówić realizacji usługi.
  1. Jeżeli w trakcie wizyty zostały zrealizowane dodatkowe świadczenia pacjent obowiązany jest zgłosić się w recepcji w celu uiszczenia należności.
  1. Praktyka ma prawo odwołania lub – w uzgodnieniu z Pacjentem – do zmiany ustalonego terminu wizyty w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie świadczeń zdrowotnych. W razie zaistnienia takiej sytuacji Pacjent będzie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub za pomocą wiadomości sms lub za pomocą wiadomości e-mail.
  1. Praktyka nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego w każdym przypadku, gdy zwłoka w jego udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia Pacjenta, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia Pacjenta.

§ 27. Reklamacje

1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Praktyce, ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej lub na adres mailowy:  biuro@dentomania.com.pl

3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie lub mailowo w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W sprawach zawiłych lub w przypadkach wymagających podjęcia czynności
wyjaśniających albo skierowania wystąpienia do innych jednostek lub instytucji odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia reklamacji. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być przedłużony na okres do 2 miesięcy.

5.Każda reklamacja będzie rozpatrzona indywidualnie, w szczególności na podstawie:

– rodzaju zgłoszonej wady wykonanej usługi

– oceny czasu jaki minął od wykonania usługi

– przestrzegania zaleceń lekarza oraz higieny jamy ustnej przez pacjenta ocenionej na poszczególnych wizytach

§ 28. Obowiązki osób wykonujących zawody medyczne

1. Obowiązki osób wykonujących zawody medyczne jest w szczególności:

1) punktualne rozpoczynanie pracy zgodnie z ustalonym grafikiem wizyt;

2) informowanie kierownika pocztą e mail o planowanych nieobecnościach w pracy na adres biuro@dentomania.com.pl , natomiast informacje o planowanych urlopach z 4- miesięcznym wyprzedzeniem;

3) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Praktyki;

4) weryfikacja grafiku wizyt w celu wykluczenia możliwości pominięcia pacjenta
umówionego na wizytę;
5) informowanie na piśmie o problemach powstałych przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, w tym o sporach z pacjentami w związku z wykonywanymi świadczeniami zdrowotnymi;

6) weryfikowanie tożsamości pacjenta zgłaszającego się na wizytę;

7) informowanie pacjentów o dopłatach za wykonane dodatkowo świadczenia i
konieczności ich uiszczania;

8) noszenie odpowiedniej odzieży medycznej;

9) zwrot dokumentacji medycznej do rejestracji po zakończeniu pracy.


§ 29. Zakazy dotyczące osób wykonujących zawody medyczne

 Osobom wykonującym zawody medyczne nie wolno:

1) przyjmować przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych bez uprzedniej zgody kierownictwa Praktyki,

2) wydłużać czasu trwania wizyt;

3) udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom niezarejestrowanym, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

4) przekazywać jakichkolwiek danych pacjentów do podmiotów lub osób trzecich
niewspółpracujących z Praktyką.

§ 30. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez właściciela Praktyki.

2. Z treścią Regulaminu zostają zapoznani wszyscy pracownicy Praktyki.
3. Zmiany Regulaminu będą wprowadzane pisemnie i podawane do wiadomości
pracowników i pacjentów.

Załącznik:

1. klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Dentomania Kontakt

DENTOMANIA

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 9/1
87-100 Toruń

Rejestracja

tel. +48 502 259 977

tel. +48 514 170 610

biuro@dentomania.com.pl

godz.: 8:30 – 19:00

Zobacz na mapie