Dentomania baner

Regulamin PODMIOTU LECZNICZEGO DENTOMANIA AGNIESZKA PĘKALA

                                                          2020 -07-10


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PODMIOTU LECZNICZEGO
DENTOMANIA  Agnieszka Pękala

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Podstawa działania

1.  DENTOMANIA Agnieszka Pękala jest podmiotem leczniczym działającym na
podstawie:
1) obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn.zm.), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2008 Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych;
2) wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą – nr księgi rejestrowej: 000000229972 organ rejestrowy: Wojewoda
Kujawsko – Pomorski  ; data wpisu do rejestru: 2020-07-09; data rozpoczęcia działalności leczniczej 2020-07-13  r.
3) regulaminu organizacyjnego.

§ 2. Oznaczenie podmiotu leczniczego

1. Podmiot leczniczy działa pod firmą  DENTOMANIA Agnieszka Pękala
2. Siedzibą Podmiotu leczniczego jest ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 9/1, 87-100 Toruń
3. Podmiot leczniczy jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8792173280, REGON 020286601, dalej „Podmiot”.


§ 3. Regulamin

1. Regulamin organizacyjny, dalej „Regulamin”, określa organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie leczniczym.

2. Regulamin określa w szczególności:
1) nazwę, cele i zadania Podmiotu leczniczego;    
2) strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
3) rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
4) proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym jego przebieg i miejsce udzielania świadczeń;
5) organizację przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

6) prowadzenie dokumentacji w Podmiocie leczniczym;
7) organizację i zadania komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania między tymi komórkami;
8) prawa i obowiązki pacjenta, w tym prawa pacjenta w zakresie składania reklamacji;
9) zasady współpracy z lekarzami;
10) sposób kierowania jednostką lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego


§ 4. Miejsce udzielania świadczeń

  1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia zakładu leczniczego  DENTOMANIA znajdujące się pod adresem: ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 9/1,  87-100 Toruń 

2. Podmiot leczniczy może świadczyć specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 5. Cel

Głównym zadaniem podmiotu leczniczego DENTOMANIA Agnieszka Pękala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki stomatologicznej, a w szczególności:

a) stomatologii zachowawczej z endodoncją,

b) ortodoncji,

c) chirurgii stomatologicznej,

d) radiologii stomatologicznej,

e) profilaktyki zdrowia jamy ustnej.


§ 6. Zadania


Do zadań Podmiotu leczniczego należy w szczególności:
1. Udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności – diagnostyka i leczenie schorzeń stomatologicznych oraz ortodontycznych,

2.Udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
3. Diagnostyka i poradnictwo;
4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
5. Działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia.

§ 7. Rodzaj działalności leczniczej

oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1. Podmiot leczniczy wykonuje działalności leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w zakresie następujących funkcji ochrony zdrowia:
1) Leczenie stomatologiczne (stomatologia zachowawcza z endodoncją, chirurgia stomatologiczna);

2) Leczenie ortodontyczne (ortodoncja);

3) Rentgenodiagnostyka (radiologia i diagnostyka obrazowa);


§ 8. Struktura organizacyjna

1. Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego ,, DENTOMANIA ” Agnieszka Pękala  tworzą następujące komórki organizacyjne:

a. Rejestracja,

b. Poradnia Stomatologiczna,

d. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,

e. Poradnia Ortodontyczna,

f. Pracownia RTG.


Strukturę organizacyjną Podmiotu stanowią komórki organizacyjne mieszczące się w Podmiocie – Gabinety Stomatologiczne, Pracownia RTG;

2. Zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych w tym warunki

współdziałania między nimi :

a. Do zadań komórek organizacyjnych, wymienionych w Rozdziale II; §8  pkt 1, należy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w formie  specjalistycznego leczenia stomatologicznego dorosłych i dzieci.

b. Poradnia Stomatologiczna zajmuje się odtwarzaniem brakujących części zęba oraz leczenia chorób miazgi (bez usuwania i bez przemieszczania zębów) oraz leczeniem endodontycznym polegającym na usunięciu z korony i kanałów korzeniowych zęba zainfekowanej lub martwej miazgi, mechanicznym poszerzeniu kanałów oraz szczelnym ich wypełnieniu. 

c. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej zajmuje się leczeniem zabiegowym: ekstrakcjami zębów oraz zabiegami dotyczącymi tkanek kostnych szczęki i żuchwy.

d. Poradnia Ortodontyczna zajmuje się kontrolą uzębienia i wzrostu twarzy oraz korygowaniem odchyleń we wzajemnym układzie zębów i kości twarzowej części czaszki.

e. Pracownia RTG zajmuje się wykonywaniem badań radiologicznych: ortopantomogramów, zdjęć cefalometrycznych , a także Rtg punktowych oraz Cbct 3D.

Badanie RTG w stomatologii to podstawowe badanie umożliwiające postawienie prawidłowej diagnozy i właściwego zaplanowania leczenia.

f. Rejestracja jest komórką organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie i zarządzanie grafikami pracy lekarzy, umawianie wizyt, obsługę klientów oraz ogólną koordynację pracy zespołu. W zakresie zadań pracowników Rejestracji jest również przyjmowanie i rozliczanie płatności od klientów.

§ 9. Zakres czynności pracowników i współpracowników

1. Szczegółowy zakres czynności pracownika Podmiotu leczniczego określa umowa o pracę oraz indywidualny zakres czynności pracownika.
2. Szczegółowy zakres czynności współpracownika Podmiotu leczniczego określa umowa o świadczenie usług, sporządzona w związku z powierzeniem określonych czynności w Podmiocie.


§ 10. Kierowanie Podmiotem oraz współdziałanie wewnątrz Podmiotu

1. Podmiotem kieruje i reprezentuje na zewnątrz właściciel Podmiotu, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .

2. Komórki organizacyjne Podmiotu oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.

3. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 2, odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

III. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacja przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat .

§ 11. Organizacja świadczeń zdrowotnych

1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom
najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się:

1) prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa;

2) wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa;

3) zasady wynikające z procedur i standardów postępowania wdrożonego w Podmiocie;

4) zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych.


3. Podmiot i jego pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

§ 12. Godziny otwarcia

1. Podmiot czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 19.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


2. Informacje o godzinach otwarcia Podmiotu są umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów w siedzibie Podmiotu oraz na stronie internetowej www.dentomania.com.pl

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Podmiotu, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z pracownikiem rejestracji ,w trakcje rejestracji świadczenia.


4. Wyniki badań można odebrać w rejestracji i w godzinach otwarcia Podmiotu.

§ 13. Rejestracja

1. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:
1) w siedzibie Podmiotu
2) telefonicznie pod nr: +48 502 259 977

3) mailowo pod adresem: biuro@dentomania.com.pl

2. Każdy Pacjent podczas pierwszej wizyty zobowiązany jest do wypełnienia wywiadu zdrowotnego oraz posiada prawo do pisemnego upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia, przebiegu leczenia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Pacjent zobowiązany jest również do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz udostępnionej na stronie internetowej podmiotu leczniczego (www.dentomania.com.pl w zakładce INFO) i w wersji papierowej w recepcji podmiotu leczniczego.

3. Rejestracja i ustalenie terminu wizyty jest obowiązkiem pracowników rejestracji, którzy uwzględniają w tym zakresie potrzeby pacjenta oraz harmonogram wizyt w podmiocie leczniczym.

4. Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnym cennikiem usług dostępnym w recepcji oraz pod adresem www.dentomania.com.pl/cennik .

§ 14. Płatności za świadczenia zdrowotne

1. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot leczniczy są dla pacjenta

 odpłatne;

2. Świadczenie zdrowotne udzielane w Podmiocie leczniczym nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ;

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w godzinach otwarcia Podmiotu;

§ 15. Wysokość opłat za świadczenia

1. Podmiot pobiera opłaty zgodnie z cennikiem w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego  pacjentowi, który indywidualnie opłaca wizytę (wizyta prywatna).


2. Wysokość aktualnych opłat określa cennik. Szczegółowe informacje na temat cen można uzyskać w rejestracji lub na stronie internetowej www.dentomania.com.pl/cennik/

§ 16. Sposoby płatności

1. Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wizytę  po wykonaniu usługi.

2. Dostępnymi formami płatności są:

1) gotówka;
2) karta płatnicza;
3) przedpłaty;

4) przelewy internetowe.

§17. Współpraca z innymi podmiotami

1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z Indywidualną Praktyką Lekarską „Mateusz Legan lekarz dentysta” oraz innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz praw pacjenta;


§ 18. Inne usługi

1. Podmiot leczniczy może wykonywać usługi medyczne na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą,  na podstawie zawartych umów, określających rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych i usług z nimi związanych, sposób ich realizacji i zasady płatności.


2. Wykonywanie usług medycznych na rzecz innych podmiotów nie może zakłócać porządku udzielania świadczeń przyjętego wobec pacjentów Podmiotu leczniczego.

3. Prowadzenie dokumentacji w podmiocie leczniczym oraz udostępnianie
  dokumentacji medycznej jest bezpłatne.


§ 19. Sporządzanie dokumentacji

1. Podmiot prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania Podmiotu.
2. Podmiot prowadzi dokumentacją medyczną osób korzystających ze świadczeń
zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń  zdrowotnych finansowanych przez płatnika innego niż pacjent – także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.


3. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej .

§ 20. Treść dokumentacji medycznej


Dokumentację medyczną w Podmiocie prowadzi się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.


§ 21. Przechowywanie dokumentacji

1. Podmiot prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dokumentacja medyczna przechowywana jest w pomieszczeniach siedziby Podmiotu.
3. Dokumentacja medyczna pacjenta, któremu Podmiot udzielił świadczenia zdrowotnego, stanowi własność Podmiotu leczniczego.

§ 22. Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom przez nich upoważnionym, a także osobom bliskim oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu w Podmiocie;

2) poprzez sporządzenie nieodpłatnie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;

3) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

3. Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek o wydanie dokumentacji. Podmiot zobowiązany jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.


4. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

VI. Prawa i obowiązki pacjenta; reklamacje


§ 23. Prawa pacjenta

1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych przysługują prawa określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
2. Informacja o prawach pacjenta udostępniana jest w Podmiocie poprzez:
1) okazanie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, na wniosek pacjenta.

3. Pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych informacji oraz wyjaśnień, w szczególności dotyczących postawionej diagnozy, a także potrzeb profilaktyczno-leczniczych.


§ 24. Obowiązki pacjenta


1. Do obowiązków pacjenta należy:
1) przestrzeganie regulaminu Podmiotu leczniczego,
2) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
3) stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
4) posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
5) szanowanie mienia Podmiotu leczniczego, w tym obowiązujących zakazów samowolnego korzystania ze sprzętów lub narzędzi służących do realizacji świadczeń zdrowotnych

6) poszanowania godności i prywatności innych Pacjentów oraz personelu medycznego

7) przestrzegania zaleceń personelu medycznego, jeżeli nie są niezgodne z prawem,
2. Podmiot leczniczy ma prawo do weryfikacji tożsamości Pacjenta, zaś Pacjent może zostać zobowiązany przez pracownika rejestracji  lub osobę z personelu medycznego do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W razie braku okazania lub odmowy okazania takiego dokumentu personel może odmówić zarejestrowania na wizytę lub przeprowadzenia wizyty. 

3. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego. Zabrania się korzystania z urządzeń mobilnych w czasie wizyty.

§ 25. Zakazy

1. Zakazuje się na terenie Podmiotu prowadzenia wszelkiej działalności akwizycyjnej i
handlowej bez uzyskania uprzedniej zgody kierownictwa Podmiotu.

2. Zakazuje się palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Podmiotu.


3. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren Podmiotu.

4. Zakazuje się samowolnego korzystania ze sprzętów lub narzędzi służących do realizacji świadczeń zdrowotnych, wchodzenia do pomieszczeń Podmiotu bez zgody personelu medycznego (za wyjątkiem poczekalni, rejestracji i toalety przeznaczonej dla pacjentów) oraz zakłócania realizacji świadczeń zdrowotnych.

§ 26. Wizyta

  1. Pacjent jest obowiązany zgłosić się w rejestracji Podmiotu na minimum 5 minut przed planowaną godziną wizyty w celu zarejestrowania się w rejestracji.
  1. W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę, specjalista ma prawo: przyjąć go w wyznaczonym przez siebie czasie albo odmówić przyjęcia go na wizytę.
  1. W przypadku niemożności stawienia się na umówionej wizycie pacjent jest obowiązany do powiadomienia o odwołaniu wizyty na 24 godziny przed jej terminem. W razie braku stawienia się Pacjenta na wyznaczoną wizytę lub nieodwołania tejże wizyty nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem wizyty, Pacjent może zostać obciążony opłatą w wysokości 200 zł brutto równą swą wartością stawce godzinowej obowiązującej w gabinecie.
  1. Godzina na którą pacjent jest zapisany nie zawsze oznacza godzinę przyjęcia. 
  1. Podmiot leczniczy ma prawo żądania przedpłaty na kolejne wizyty wobec pacjenta.
  1. W przypadku agresywnego lub niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowywania się pacjenta, specjalista ma prawo odmówić realizacji usługi.
  1. Jeżeli w trakcie wizyty zostały zrealizowane dodatkowe świadczenia pacjent obowiązany jest zgłosić się w recepcji w celu uiszczenia należności.
  1. Podmiot leczniczy ma prawo odwołania lub – w uzgodnieniu z Pacjentem – do zmiany ustalonego terminu wizyty w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie świadczeń zdrowotnych. W razie zaistnienia takiej sytuacji Pacjent będzie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub za pomocą wiadomości sms lub za pomocą wiadomości e-mail.
  1. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego w każdym przypadku, gdy zwłoka w jego udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia Pacjenta, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia Pacjenta.

§ 27. Reklamacje

1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Podmiocie, ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej lub na adres mailowy:  biuro@dentomania.com.pl

3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie lub mailowo w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W sprawach zawiłych lub w przypadkach wymagających podjęcia czynności
wyjaśniających albo skierowania wystąpienia do innych jednostek lub instytucji odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia reklamacji. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być przedłużony na okres do 2 miesięcy.

5.Każda reklamacja będzie rozpatrzona indywidualnie, w szczególności na podstawie:

– rodzaju zgłoszonej wady wykonanej usługi

– oceny czasu jaki minął od wykonania usługi

– przestrzegania zaleceń lekarza oraz higieny jamy ustnej przez pacjenta ocenionej na poszczególnych wizytach

§ 28. Obowiązki osób wykonujących zawody medyczne

1. Obowiązki osób wykonujących zawody medyczne jest w szczególności:

1) punktualne rozpoczynanie pracy zgodnie z ustalonym grafikiem wizyt;

2) informowanie kierownika pocztą e mail o planowanych nieobecnościach w pracy na adres biuro@dentomania.com.pl , natomiast informacje o planowanych urlopach z 4- miesięcznym wyprzedzeniem;

3) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Podmiotu leczniczego;

4) weryfikacja grafiku wizyt w celu wykluczenia możliwości pominięcia pacjenta
umówionego na wizytę;


5) informowanie na piśmie o problemach powstałych przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, w tym o sporach z pacjentami w związku z wykonywanymi świadczeniami zdrowotnymi;

6) weryfikowanie tożsamości pacjenta zgłaszającego się na wizytę;

7) informowanie pacjentów o dopłatach za wykonane dodatkowo świadczenia i
konieczności ich uiszczania;

8) noszenie odpowiedniej odzieży medycznej;

9) zwrot dokumentacji medycznej do rejestracji po zakończeniu pracy.


§ 29. Zakazy dotyczące osób wykonujących zawody medyczne

 Osobom wykonującym zawody medyczne nie wolno:

1) przyjmować przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych bez uprzedniej zgody kierownictwa Podmiotu;

2) wydłużać czasu trwania wizyt;

3) udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom niezarejestrowanym, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

4) przekazywać jakichkolwiek danych pacjentów do podmiotów lub osób trzecich
niewspółpracujących z Podmiotem.

§ 30. Kierowanie Podmiotem leczniczym


Kierowanie Podmiotem leczniczym należy do kompetencji właściciela Podmiotu.

§ 31. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez osoby zarządzające Podmiotem leczniczym.

2. Z treścią Regulaminu zostają zapoznani wszyscy pracownicy Podmiotu leczniczego.


3. Zmiany Regulaminu będą wprowadzane pisemnie i podawane do wiadomości
pracowników i pacjentów.

Załącznik:

1. klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Dentomania Kontakt

DENTOMANIA

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 9/1
87-100 Toruń

Rejestracja

tel. +48 502 259 977

tel. +48 514 170 610

biuro@dentomania.com.pl

godz.: 8:30 – 19:00

Zobacz na mapie